วิสัยทัศน์ ( Vision)

 
 
      สถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง เป็นหน่วยงานที่ประชาชน เชื่อมั่น ศรัทธา ในการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการทำให้สังคมปลอดภัยและสงบสุขทุกเวลา
 
 

พันธกิจ ( Mission )

 
 

-  อารักขาถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์ธำรงไว้    ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นฐานการให้บริการ
- ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
- อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นธรรม และเสมอภาค
- รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการการปฏิบัติงานที่ดี
-  มีการบูรณาการทุกมิติ มุ่งขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ค่านิยม ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
--------------------------------------

1) สร้างความก้าวหน้าในอาชีพแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
    ในการปฏิบัติงาน
2) สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพ และคุณภาพชีวิต
    พัฒนาระบบการทำงานและบรรยากาศของการทำงานแบบมีส่วนร่วมทำงาน
    อย่างมีความสุขและบรรลุผลตามเป้าหมาย
3) สร้างกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการสรรหา  และแต่งตั้ง ให้มี
    สมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานเป็นธรรม
    ถูกต้องตามกฏหมาย น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
4)วางแผนการบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เพียงพอกับแต่ละภารกิจ
5) สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่มุ่งเน้นคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ควบคุม
    ความประพฤติอย่างเคร่งครัด ให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าประโยชน์
    ส่วนตนและเน้นการทำงานเป็นทีม
6) ปรับแผนพัฒนาบุคคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและจัดสรร
    งบประมาณเพื่อการพัฒนาให้เพียงพอกับแผนงานและโครงการ
7)พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการความรู้
    อย่างเป็นระบบ
8)พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารราชการแนวใหม่
   สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และมีสมรรถนะตรวงกับสายงานที่ได้
  รับมอบหมายให้รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีการบริหารจัดการที่ดี ลดขั้นตอน
   การทำงานที่ไม่จำเป็น มีกระบวนการทำงานที่เสร็จสิ้น  ณ  จุดเดียว และให้มี
   การกระจายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกันตามลำดับชั้น อย่างแท้จริง
9) สร้างและบริหารจัดการฐานข้อมูลต่างๆ  ให้สามารถเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
  (HR Information System HRIS)

 

 

 
 
 
พันตำรวจเอก  เขมชาติ วัฒนนภาเกษม
 
 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง
 
 
โทร. 08-1948-2055
หรือ 0-3648-1248
 
สถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเต็มใจ