เกี่ยวกับเรา สภ.ท่าวุ้ง

 
 
   
ตารางการปฏิบัติหน้าของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง
ช่วงแต่ ๑ - ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๐
 
  ตารางการปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เวรอำนวยการ และตรวจตราสถานบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น
 
ยศ ชื่อ  -  สกุล
ตำแหน่ง
วันที่ปฏิบัติงาน
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๐๐ น. วันรุ่งขึ้น
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต.ท.พิภพ           สุขก่ำ
รอง ผกก.สส.ฯ
๑    ๖    ๑๑   ๑๖    ๒๑    ๒๖  ๐๘๑-๓๕๙๑๙๐๙
พ.ต.ท.ณัฐภัทร       มาตย์สร้อย
รอง ผกก.ป.ฯ
๔   ๙    ๑๔   ๑๙    ๒๔   ๒๙
 ๐๘๑-๕๕๘๘๗๙๐
พ.ต.ท.วสัน            คงนิล
สวป.(๑)ฯ
๓   ๘    ๑๓   ๑๘   ๒๓   ๒๘  
พ.ต.ต.สักกะ           ศรีฟ้า
สวป.(๒)ฯ
๒   ๗    ๑๒   ๑๗   ๒๒   ๒๗  ๐๘๑-๔๘๐๓๐๓๖
พ.ต.ท.จตุพร         สมมารถ
สว.สส.ฯ ๕   ๑๐  ๑๕   ๒๐    ๒๕   ๓๐  ๐๘๑-๕๖๗๔๗๑๑
       
 
 ตารางการปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน
 
ยศ ชื่อ  -  สกุล
ตำแหน่ง
วันที่ปฏิบัติงาน
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๐๐น. วันรุ่งขึ้น
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต.ท.วรชิต           กอบกิจเกิดดี รอง ผกก.(สอบสวน) ฯ เป็น พงส.อาวุโส ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานฯ  ๐๘๕-๒๙๑๓๕๕๑
พ.ต.ท.กมล             คงต่วน รอง ผกก.(สอบสวน) ฯ เป็น พงส.อาวุโส ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานฯ  ๐๘๑-๗๘๐๕๓๔๒
์พ.ต.ท.สราวุธ          มหาชัย สว.(สอบสวน)ฯ ไปช่วยราชการ สภ.เมืองลพบุรี  ๐๘๔-๓๑๒๑๔๘๓
ิพ.ต.ท.อำนาจ         แจ่มจันทร์ สว.(สอบสวน) ๑  ๔  ๗   ๑๐   ๑๓   ๑๖   ๑๙  ๒๕  ๒๒
๒๕  ๒๘  
 ๐๘๖-๖๐๐๗๙๔๙
ร.ต.อ.สมภพ          พันแสน รอง สว.(สอบสวน) ๓  ๖   ๙   ๑๒   ๑๕   ๑๘  ๒๑  ๒๔ ๒๗
๒๙  
 ๐๘๑-๘๒๘๖๕๗๙
ร.ต.อ.วิญญู            แสนโท รอง สว.(สอบสวน) ๒  ๕  ๘   ๑๑   ๑๔   ๑๗  ๒๐  ๒๓  ๒๖ 
๓๐
 ๐๘๕-๒๑๑๒๕๒๘
ิร.ต.อ.บรรดาศักดิ์    คำโม รอง สว.(สอบสวน) ไปช่วยราชการ สภ.บ้านเบิก  ๐๙๒-๘๒๔๕๙๖๔
       
     หมายเหตุ     พงส.ฯ เมื่อออกเวรแล้วให้ลง ปจว.ออกสืบสวน และออกตรวจท้องที่ด้วยทุกครั้ง
 
  การปฏิบัติหน้าที่การออกตรวจพื้นที่ และเวรตรวจของสารวัตรงานป้องกันปราบปราม
ยศ  ชื่อ  -  สกุล
วันที่ปฏิบัติงาน

เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๐๐ น. วันรุ่งขึ้น
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต.ท.อาคม    
         พัวอุดมเจริญ

 ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๐

๐๘๑-๙๐๙๓๒๕๕
พ.ต.ท.วรวิทย์                    บุญวิทย์  ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๒๙ ๐๘๙-๒๓๙๕๙๘๓
     
  การปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร ๒๐ และเวรประจำการ
ยศ ชื่อ สกุล
ผลัด,จุดตรวจ
หมายเหตุ
๐๘.๐๐-๐๘.๐๐น.วันรุ่งขึ้น
ร.ต.อ.ธนดร         สลุงอยู่    
ร.ต.อ.สุทัศน์        มิ่งทอง    
ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย      ฉายอรุณ    
ร.ต.ท.สุวัฒน์       วงษ์เทียน    
     
     
หมายเหตุ    ให้นายตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นหัวหน้าสายตรวจตำบล อีกภารกิจหนึ่งด้วย