อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
อัตราค่าปรับ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
อัตราค่าปรับ
(บาท)
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
อัตราค่าปรับ
(บาท)
1
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ไม่เกิน  1,000
1
ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนเสียภาษี
ไม่เกิน  1,000
2
ฝ่าฝืนสัญญาณมือ
ไม่เกิน  1,000
2
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ไม่เกิน  1,000
3
ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
200 - 500
3
อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน
ไม่เกิน  500
4
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
200 - 500
4
เปลี่ยนแปลงสภาพรถ
ไม่เกิน  500
5
ขับรถโดยประมาท หรือหวาดเสียว
400
5
ขาดต่อภาษีประจำปี
ไม่เกิน  500
6
แซงรถในที่คับขัน
400 - 1,000
6
ไม่มีใบอนุญาติขับขี่
ไม่เกิน  500
7
เลี้ยว หรือกลับรถในที่ ที่มีเครื่องหมายห้าม
400 - 1,000
7
ขับรถที่มีไว้เพื่อการขายหรือเพื่อซ่อมในเวลากลางคืน
200
8
กลับรถในที่คับขัน ทางร่วม ทางแยก
400 - 1,000
8
ใช้รถไม่ตรงกับประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้
200
9
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่เกิน  500
9
ไม่มีสำเนาภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถ
ไม่เกิน  500
10
จอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม
ไม่เกิน  500
10
เปลี่ยนแปลงสี, เครื่องยนต์ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน
1,000
11
จอดรถซ้อนคัน
ไม่เกิน  500
11
ใช้โคมไฟหน้า,ไฟท้าย,ไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอก (ไฟสปอร์ไลท์) ผิดกฎกระทรวง
200
12
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่เกิน  500
13
ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามเข้า
400 - 1,000
12
ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนของแผ่นป้ายทะเบียน
200
14
ไม่ขับรถตามทิศทางที่กำหนด (ย้อนศร)
200 - 500
13
ไม่ติดแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีประจำปี
ไม่เกิน  500
15
เดินรถผิดช่องทางเดินรถ
200 - 500
14
ไม่ติดเครื่องหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสพภัย
ไม่เกิน  500
16
จอดรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ไม่เกิน  500
15
ท่อไอเสียเสียงดัง
1,000
17
ใช้วัสดุกรองแสงผิดกฎหมาย
ไม่เกิน  2,000