เกี่ยวกับเรา สภ.ท่าวุ้ง
 

 
 
ข้อมูลคดีอาญา 4 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี (แบบใหม่)
  กลุ่มที่ 1 คือ คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ กลุ่มที่ 3 คือ คดีความผิดพิเศษ
  กลุ่มที่ 2 คือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ กลุ่มที่ 4 คือ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
     
 
 
 
        ข้อมูลคดีอาญา 4 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปี 2558 กับปี 2559

                        ช่วง มกราคม - ธันวาคม 2558 เทียบกับช่วง มกราคม - ธันวาคม   2559

ประเภทคดี
ม.ค.- ธ.ค.58
ม.ค.- ธ.ค.59
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ปราบปราม
%
ผลการ
ปฏิบัติ
%
หมายเหตุ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
10
6
9
8
-1
74.37
88.89
กลุ่มที่ 2
67
28
52
13
-15
46.67
25.00
กลุ่มที่ 3
3
3
10
10
+7

-

100.00
กลุ่มที่ 4
181
266
147
166
-34
-
18.78
-
                 
 
 
 
 
        ข้อมูลคดีอาญา 4 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปีงบประมาณ 2557 กับปี 2558

                        ช่วง ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 เทียบกับช่วง ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

ประเภทคดี
ต.ค.56- ก.ย.57
ต.ค.57-ก.ย.58
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ปราบปราม
%
ผลการ
ปฏิบัติ
%
หมายเหตุ
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
9
5
13
10
+4
68.18
76.92
กลุ่มที่ 2
20
18
65
31
+45
62.90
47.69
กลุ่มที่ 3
4
4
5
5
+1

-

100.00
กลุ่มที่ 4
350
414
196
293
-154
-
44.00
-
                 
 
 
 
คดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี
  กลุ่มที่ 1 คือ คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ กลุ่มที่ 4 คือ คดีที่น่าสนใจ
  กลุ่มที่ 2 คือ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต,ร่างกาย,เพศ กลุ่มที่ 5 คือ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
  กลุ่มที่ 3 คือ คดีประทุษรายต่อทรัพย  
 
        ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปีงบประมาณ 2557 กับปี 2558

                        ช่วง ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 เทียบกับช่วง ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

ประเภทคดี
ต.ค.56- ก.ย.57
ต.ค.57-ก.ย.58
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
-
-
-
-
-
เกิดได 9 ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
9
5
11
8
+2
เกิดได้ 16ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
11
9
44
21
+33

 เกิดได้25 ราย
   จับ 58 %

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
2
-
14
2
+12
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
-150
ต้องจับ 36 ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
346
393
196
287
 
 
 
                     ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปี 2557 กับปี 2558
  ช่วงระยะ  มกราคม- กันยายน  2557 เทียบกับช่วง  มกราคม- กันยายน 2558
ประเภทคดี
ม.ค.- ก.ย.57
ม.ค.- ก.ย.58
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 9 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
-
-
-
-
-
เกิดได้7ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
8
5
7
5
-1
เกิดได้12 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
6
6
36
16
+30
เกิดได้6 ราย
จับ 58 %
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
1
-
25
3
+24
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
-103
ต้องจับ27ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
235
283
132
209
-
 
 
 
                     ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปี 2556 กับปี 2557
  ช่วงระยะ  มกราคม- ธันวาคม  2556 เทียบกับช่วง  มกราคม- ธันวาคม2557
ประเภทคดี
ม.ค.- ธ.ค.56
ม.ค.- ธ.ค57
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
1
1
-
-
-1
เกิดได้9ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
5
3
12
8
+7
เกิดได้16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
17
9
13
11
-4
เกิดได้25 ราย
จับ 58 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
9
4
2
1
-7
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
-212
ต้องจับ36ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
507
575
295
374
-
 
 
 
        ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปีงบประมาณ 2556 กับปี 2557
ช่วงระยะ ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 เทียบกับช่วง ตุลาคม 2556 - กันยายน  2557

 

ประเภทคดี
ต.ค.55- ก.ย.56
ต.ค.56- ก.ย.57
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
1
1
-
-
-1
เกิดได 9 ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
4
3
9
5
+5
เกิดได้16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
16
8
10
8
-6
เกิดได้ 25 ราย
จับ 58 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
10
5
3
1
-7
-
ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
-152
ต้องจับ 36 ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
503
623
351
419
 
 
 
 
                     ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปี 2555 กับปี 2556

                                                                                                                        ช่วงระยะ  มกราคม - ธันวาคม 2555 เทียบกับช่วง  มกราคม  - ธันวาคม 2556

ประเภทคดี
ม.ค.-ธ.ค.55
ม.ค.- ธ.ค.56
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
1
1
1
1
เท่า
เกิดได้ 9ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
5
4
5
3
เท่า
เกิดได้16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
21
10
16
8
-4
เกิดได้ 25ราย
จับ 58 %
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
10
2
9
5
-1
-
ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
+303
ต้องจับ 36 ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
219
324
422
579
-
 
 
        ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปีงบประมาณ 2555 กับปี 2556

                                                                                               ช่วงระยะ ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 เทียบกับช่วง ตุลาคม 2555 - กันยายน  2556

ประเภทคดี
ต.ค.54- ก.ย.55
ต.ค.55- ก.ย.56
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
1
1
1
1
เท่า
เกิดได 9 ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
6
5
4
3
-2
เกิดได้16ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
25
13
16
8
-5
เกิดได้25ราย
จับ 58 %
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
14
4
10
5
-4
-
ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
+302
ต้องจับ 36 ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
203
283
503
623
 
 
 
 
                     ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปี 2554 กับปี 2555

                                                                                                                              ช่วงระยะ  มกราคม - ธันวาคม 2554 เทียบกับช่วง  มกราคม - ธันวาคม 2555

ประเภทคดี
ม.ค.- ธ.ค.54
ม.ค.- ธ.ค.55
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
3
2
1
1
-2
เกิดได้ 9ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
5
3
5
4
เท่า
เกิดได้16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
44
24
20
12
-24
เกิดได้25 ราย
จับ 58 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
23
9
9
2
-14
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
+20
ต้องจับ36ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
194
228
214
327
 
 
 
 
        ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปีงบประมาณ 2554 กับปี 2555

                           ช่วงระยะ ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 เทียบกับช่วง ตุลาคม 2554 - กันยายน  2555

ประเภทคดี
ต.ค.53- ก.ย.54
ต.ค.54- ก.ย.55
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
3
2
1
1
-2
เกิดได 9 ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
8
6
6
5
-2
เกิดได้16ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
46
22
25
15
-21
เกิดได้25ราย
จับ 58 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
20
7
14
5
-6
-
ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
+17
ต้องจับ 36 ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
164
193
181
262
 
 
 
 
                     ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปี 2553 กับปี 2554

                                   ช่วงระยะ  มกราคม - ธันวาคม 2553 เทียบกับช่วง  มกราคม - ธันวาคม 2554

ประเภทคดี
ม.ค.- ธ.ค.53
ม.ค.- ธ.ค.54
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
-
-
3
2
+3
เกิดได้ 9 ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
12
8
5
3
-7
เกิดได้ 16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
38
10
44
26
+6
เกิดได้ 25 ราย
จับ 58 %
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
14
-
23
12
+9
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
+69
ต้องจับ36ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
124
144
193
226
 
 
 
 
        ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปีงบประมาณ 2553 กับปี 2554

                           ช่วงระยะ ตุลาคม 2552- กันยายน  2553 เทียบกับช่วง ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

ประเภทคดี
ต.ค.52- ก.ย.53
ต.ค.53- ก.ย.54
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 12  เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
-
-
3
2
+3
เกิดได 9 ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
11
7
8
6
-3
เกิดได้ 16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
40
10
46
23
+6
เกิดได้ 25 ราย
จับ 58 %
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
18
1
20
9
+2
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
+23
ต้องจับ 36 ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
140
169
163
194
 
 
 
 
                     ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปี 2552 กับปี 2553

                                       ช่วงระยะ  มกราคม - ธันวาคม 2552 เทียบกับช่วง  มกราคม - ธันวาคม 2553

ประเภทคดี
ม.ค.- ธ.ค.52
ม.ค.- ธ.ค.53
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
-
-
-
-
-
เกิดได้ 9 ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
11
6
13
11
+2
เกิดได้ 16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
36
11
37
11
+1
เกิดได้ 25 ราย
จับ 58 %
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
20
3
14
-
-6
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
+8
ต้องจับ 36 ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
115
168
123
149
 
 
 
 
            ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปีงบประมาณ 2552 กับ 2553

                           ช่วงระยะ ตุลาคม 2551- กันยายน 2552 ทียบกับช่วง ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553

ประเภทคดี
ต.ค.51- ก.ย.52
ต.ค.52- ก.ย.53
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 12  เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
-
-
-
-
-
เกิดได 9 ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
11
6
11
8
เท่า
เกิดได้ 16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
29
9
40
11
+11
เกิดได้ 25 ราย
จับ 58 %
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
15
2
20
1
+5
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
+43
ต้องจับ36 ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
95
158
138
171
 
 
 
 
                          ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปี 2551 กับปี 2552

                                       ช่วงระยะ  มกราคม - ธันวาคม 2551 เทียบกับช่วง    มกราคม - ธันวาคม 2552

ประเภทคดี
ม.ค.- ธ.ค.51
ม.ค.- ธ.ค.52
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
-
-
-
-
-
เกิดได้ 9 ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
7
6
11
8
+4
เกิดได้ 16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
35
19
36
13
+1
เกิดได้ 25ราย
จับ 58 %
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
21
8
20
4
-1
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
+6
ต้องจับ36 ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
108
210
114
166
 
 
           ข้อมูลคดีอาญา 5 กลุ่ม ของ สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เทียบปีงบประมาณ 2551 กับ 2552

                           ช่วงระยะ ตุลาคม 2550-- กันยายน 2551 ทียบกับช่วง ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552

ประเภทคดี
ต.ค.50-ก.ย.51
ต.ค.51-ก.ย.52
เพิ่ม/ลด
( ราย)
เป้าหมาย
ของ สภ.
ใน 12 เดือน
ผลการ
ป้องกัน
ผลการ 
จับกุม
เป้าหมายของตร.
ต่อประชาการ
100,000 คนต่อปี
เกิด
จับ
เกิด
จับ
กลุ่มที่ 1
1
1
-
-
- 1
เกิดได้11ราย
จับ 45 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 33 ราย
จับ 45 %
กลุ่มที่ 2
7
5
11
8
+4
เกิดได้ 16 ราย
จับ 60 %
ผ่าน
ผ่าน
เกิด 59 ราย
จับ 60 %
กลุ่มที่ 3
40
21
26
10
-14
เกิดได้ 25ราย
จับ 58 %
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
เกิด 92 ราย
จับ 58 %
กลุ่มที่ 4
23
8
14
3
-9
-
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
-
กลุ่มที่ 5
จับ
คน
จับ
คน
- 18
ต้องจับ36ราย
ผ่าน
ผ่าน
-
109
213
91
148